Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej w gospodarstwie domowym może powodować dotkliwe konsekwencje.

W przypadku sporu co do prawidłowości rozliczenia energii elektrycznej, nie należy lekceważyć wezwania do zapłaty. Przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione będzie do wstrzymania dostaw, w sytuacji gdy odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. Podstawą takiego działania jest art. 6b ust. 1 pkt 2 Prawa energetycznego.

Zanim jednak przedsiębiorstwo podejmie takie działania musi poinformować pisemnie odbiorcę energii elektrycznej w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, wyznaczając odbiorcy dodatkowy 14 dniowy termin na uregulowanie zaległych i bieżących należności. Termin biegnie od dnia otrzymania tego powiadomienia (art. 6b ust. 2).

W takiej sytuacji, jeżeli odbiorca pomimo otrzymania wezwania do zapłaty nie zgadza się z kwotą na nim widniejącą, powinien złożyć reklamację dotyczącą dostarczania energii. Reklamacja musi być złożona w terminie 14 od otrzymania wezwania, wtedy przedsiębiorstwo nie może wstrzymać dostarczania energii do czasu rozpatrzenia reklamacji, a gdy wstrzymało musi wznowić dostarczanie energii w terminie 3 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane rozpatrzyć reklamację, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli nie rozpatrzy w tym terminie, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.

Natomiast w przypadku nieuwzględnienia reklamacji odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, może wystąpić do Koordynatora z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie, dostarczania energii nie wstrzymuje się do czasu rozwiązania sporu.

Koordynator to negocjator działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, który prowadzi postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów wynikłych z umów między odbiorcami m.in. energii elektrycznej w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi.

Odbiorca w przypadku nieuwzględnienia reklamacji ma również alternatywę w postaci wystąpienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o rozpatrzenie sporu w tym zakresie, w takiej sytuacji przedsiębiorstwo również jest obowiązane kontynuować dostarczanie energii do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.