Aktualizacja danych w Krajowym Rejestrze Dłużników

Aktualizacja danych w KRD

 

Pamiętaj, jeżeli jesteś wpisany jako dłużnik w KRD to masz prawo wymagać, aby informacje o Tobie były aktualne, ma to istotne znaczenie w przypadku, gdy ubiegasz się np. o kolejny kredyt. Powinność aktualizowania danych o dłużniku spoczywa przede wszystkim na wierzycielu, jednakże w praktyce często wierzyciele niedopełnianą tego obowiązku. W takim przypadku powinieneś przejąć inicjatywę i wezwać wierzyciela do zaktualizowania danych w KRD. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81 poz. 530) Na wniosek dłużnika wierzyciel, który przekazał informacje gospodarcze do biura, jest obowiązany do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały udostępnione lub są przechowywane z naruszeniem ustawy.” Oczywiście istnieją instrumenty przewidziane w ustawie, które zmotywują wierzyciela do złożenia wniosku aktualizacyjnego. Takim środkiem jest kara grzywny przewidziana w art. 48 tejże ustawy, zgodnie z jego treścią Kto przekazuje do biura nieprawdziwą informację gospodarczą, podlega grzywnie do 30 000 złotych. Tej samej karze podlega, kto nie usunął informacji gospodarczej w terminie 90 dni od dnia jej otrzymania od biura lub ujawnił niezgodnie z przepisami ustawy informację gospodarczą osobom trzecim.” Nie wyklucza to również możliwości poinformowania wierzyciela o zamiarze zawiadomienia prokuratora o usiłowaniu popełnienia oszustwa, przestępstwa z art. 286 kodeksu karnego. Warto zatem w wezwaniu wierzyciela do zaktualizowania danych, jako element motywujący do działania ująć powyższe informacje.

 

Drugą możliwością jest zwrócenie się bezpośrednio do biura KRD z wnioskiem o zaktualizowanie informacji zawartych o Tobie. KRD również winien czuwać nad prawdziwością wpisów, potwierdził to w swoim wyroku Sąd Najwyższy – Izba Cywilna z dnia 26 października 2011 r., sygn. akt III CSK 16/2011. W tezie wyroku stwierdził, że Wpis w rejestrze dłużników winien odzwierciedlać rzeczywistą kwotę zadłużenia, więc należy ją precyzyjniej ustalić. Biuro informacji gospodarczej nie może tylko pośredniczyć w przekazywaniu informacji uzyskiwanych od swoich klientów – wierzycieli, ale musi czuwać nad rzetelnością swojej działalności, jako – w pewnej mierze – instytucja zaufania publicznego, na co wskazują jej funkcje, rygory utworzenia i nadzór nad działalnością ministra właściwego do spraw gospodarki”.

 

W ten sposób sprawisz, że informacje w KRD będą aktualne.